ابزار قلم دانی

قلم دانی از زیبا ترین کارهای در پرکزه های مدرن می باشد.که در زمان اجرا می بایستی.مجری از مهارت بالای برخوردار باشد.که کوچک ترین موج به وجود نیاد‌.وبا سایه که به وجود می آورد کار را معلق جلوه میده.