تسمه بری

تسمه بری یکی از طرح های وارد شده به گچبری ایرانیست، که در این روش گچبر باید از مهارت بالای برخوردار باشد که تماما برش ها دقیقا قرینه انجام‌ شود، خوشبختانه تیم الهیاری در این زمینه از مهارت بالایی بر خوردار است.