حاشیه چدن

نوعی از گچبری است که به تکرار و قرینه بودن معروف هستن و این نوع گچکاری دارای طرح ها و نقوش بسیاری است همواره که با سلیقه کارفرما اجرا می شود