دور قلابی یا چراغی

دور قلاب یا دور چراغی یکی از اصیل ترین کار های گچبری ایرانی سنتی می باشد.که معمولا جهت زیباکف سقف و مرکزیت سقف در گچبری ایرانی جای دو چندانی دارد.گاه با پیچ تاب دادن گل برگ های گویی باغ گل در سقف منزل یا عمارت میبینید