کنده

کنده نوعی از گچبری اصیل ایرانی است که بصورت تک در فواصل ۵۰ سانتی از هم کار می شود